ارسال : روابط عمومی

هیئت مدیره


 
 
رئیس هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره
حسین مراد حیدری
 
 نائب رئیس هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره
 بهنام کائویی
     
   
 دبیر انجمن
عضو اصلی هیئت مدیره
علی دل آرا
 
 
   
خزانه دار
عضو اصلی هیئت مدیره
نوراله احمدی
 
بازرس
عضو اصلی هیئت مدیره
مهدی امیری

 >